Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
I. A felhasználási feltételek tartalma a CSG Web Directory Inc. (székhely: SUITE 1506 15 WINDERMERE AVE., TORONTO, ON, Canada, M6S 5A2; CI: 7157-56-8; BN: 810901827RC0001; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Specialistak.hu (https://konyveles.specialistak.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal vagy Portál) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.
1. Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Specialisták bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
2. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.
3. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, illetve a Weboldalon aktuálisan elérhető egyes részszolgáltatásokhoz kapcsolódó, és azokra vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
5. Szabályzat aktuális változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Felhasználási Feltételek” linkre kattintva érhető el.
6. Bármely, a Specialistak.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Twitter.com stb.), a Specialistak.hu-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői
1. A Szolgáltatás célja és lényege: felület biztosítása a Felhasználók számára speciális szolgáltatásaik, gazdasági tevékenységük on-line környezetben történő megjelenítésére.
2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján reklám megjelenítésére alkalmas felület bérbeadásának (a továbbiakban: Reklámtörvény) minősül, így reklámadó megfizetésére a hirdető (közzétételt megrendelő) és egyben hirdetést megjelenítő (közzétevő) köteles, amennyiben túllépi az adóévi 100 millió forintos hirdetésre elköltött nettó összeghatárt. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Specialistak.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció
1. Felhasználó kizárólag az lehet, aki
a) elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy
b) 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy
c) jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
2. A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:
a) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
b) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;
c) tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
3. Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás nyilvános tartalmait olvashatják, de nem használhatják az interaktív szolgáltatásokat, így például nem helyezhetik el a Weboldalon szolgáltatási ajánlatukat, nem publikálhatják cégadataikat. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez kötődő díj megfizetése.
4. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott elektronikus elérhetőségein a Szolgáltató elsősorban kapcsolattartási, információ átadási céllal a kapcsolattartási csatornákon keresztül megkeresse.
5. A regisztráció lépései:
i. a felhasználó megadja adatait, és felelősséget vállal azok valódiságáért;
ii. aktiváló levél kiküldésre kerül a megadott e-mail címre;
iii. Felhasználó lekattintja az aktiváló levélben lévő linket (regisztráció megerősítése);
iv. profilját a rendszer adminisztrációs felületén véglegesíti.
A regisztráció és a szolgáltatás megjelenítése a Portálon a kiválasztott csomag díjának a Szolgáltató bankszámlájára érkezésével, és a Szolgáltató ezzel összefüggésben történő szolgáltatás aktiválásával történik meg.
6. Adatszolgáltatás
a) A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a cégét a rendszerben megjelenítő Felhasználó által regisztrációkor megadott publikus adatai, adott esetben a megkereséseket váró személy neve, telefonszáma és e-mail címe természetszerűleg, a hirdető szándékaiból adódóan nyilvánosságra kerül a cégadatok Weboldalon történő megjelenésével egy időben. Javasoljuk ezért kizárólag cégadatok megadását, beleértve az e-mail címet, amely személynevet ne tartalmazzon. Ehelyett álljon a cég nevéből, valamint az „info” vagy „megrendelés” szavakból. Amennyiben Felhasználó nem így jár el, úgy ezzel lemond a céges elérhetőségéként megadott adatai személyes adatoknak való tekintéséről. Egyéb adatai nyilvánosságra hozataláról a Felhasználó szabadon dönthet azzal, hogy pl. e-mail címén és cégnevén kívül más adatot, így a céges telefonszámát nem adja meg, jóllehet ezzel jelentős gazdasági haszon megszerzésének az esélyéről mond le.
b) A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és a Szolgáltatás keretein belül beregisztrált cégadatai vonatkozásában. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal, regisztrációval rendelkezhet. Ha Szolgáltató azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, vagy használ, jogosult azokat felfüggeszteni vagy valamennyi adattal együtt törölni.
c) A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (cégnév, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között és az általa szerkesztett cégprofiljában. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott cégprofilt törölni.
d) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, regisztrációját és cégprofiljait azonnali hatállyal valamennyi adattal együtt törölje.
7. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 12 hónapon át nem látogatja, a regisztráció és vele együtt a felhasználói adatok, a megjelenített marketing anyagok, valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg automatikusan törlődik. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmeztető levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

IV. A Szolgáltatás használatával összefüggésben a Szolgáltató részére fizetendő díjak
1. A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: tematikus és kulcsszavas keresés a cégek között elérhetőségek és ajánlatok megtekintésével.
2. A díjköteles szolgáltatások listáját az alkalmazandó díjakkal együtt az alábbi Díjtáblázat tartalmazza. A Felhasználó az online megjelenő cégével kapcsolatos tartalmak elhelyezésével kapcsolatos díjakat átutalással egyenlítheti ki. A Szolgáltató bármikor jogosult a Díjtáblázat egyoldalú módosítására. A díjak a szolgáltatást terhelő közterheket is tartalmazzák.
3. A Szolgáltató adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók egyenlegéről, milyen csomagot vásároltak és annak mi a lejárata.
4. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza vagy megszünteti (például törli cégprofilját vagy regisztrációját), a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti vissza a Felhasználó még meglévő egyenlegét, és semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.

V. A cégprofilok, céghirdetések, ajánlatok és cikkek tartalma
1. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmak megfeleljenek a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak.
2. Tilos olyan tartalom elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.
3. A cégprofil kategóriában kizárólag konkrét, valós cégadatot, címet, elérhetőséget adhat meg a hirdető. Amennyiben a cégprofil vagy a cikk személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.
Nem jeleníthető meg olyan tartalom, amely:
– bűncselekményre felbujtást valósít meg;
– nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
– súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
– becsmérlő vagy megalázó;
– faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
– nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázol;
– nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlat paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni.
4. Egy cégprofil a Portálon csak egyszer szerepelhet. Amennyiben több kategóriában tevékenykedik a cég, így a kategóriák beikszelésével jelenhet meg különböző kategóriákban. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz a cégprofil többször is szerepel, jogosult azokat valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.
5. A cégprofilokhoz a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy videofájl tartalmak (a cégprofil szövegével együtt a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag a cégprofil vagy cégprofilok tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
6. A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik
1. a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, valamint
2. a Szolgáltató részére – a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű – felhasználási jog engedélyezésére.
7. A feltehetően jogsértő Felhasználói Tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
2. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett tartalmakkal, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválják.
3. Szolgáltató lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a következő címekre továbbíthatják: info@specialistak.hu.
4. A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.
5. A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltatót egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
6. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
7. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
8. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, megjelenéseit és kreditjeit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.
9. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
10. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
„Forrás: Specialisták www.konyveles.specialistak.hu
aloldal közvetlen (deep) linkje”

VII. A Szerződés megszűnése
1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy jelzi ezt a Szolgáltatónak az info@specialistak.hu e-mail címre. Ebben az esetben a cégprofilból mindössze az ecegjegyzek oldalon és a más publikus adatbázisban megadott cégadatok és elérhetőségek maradnak a cégről.
2. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 12 hónapon át nem látogatja, a regisztráció törlődik.
3. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
4. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció bármely módon történő törlésekor a felhasználói profilhoz tartozó valamennyi adat és információ, így a Felhasználó által feladott közreadott képek és marketing anyagok és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg, valamint az éppen futó kiemelések is törlődnek.
5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket.

VIII. Egyéb rendelkezések
1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
2. A Szolgáltatás használatával, illetve a regisztráció aktiválásával létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja.
3. A Szolgáltatás használatát az Üzemeltető jelenleg részben meghatározott díj ellenében biztosítja. A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg.

Budapest, 2017. március 4.

SPECIALISTÁK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.
1. Felhasználói adatok
Kezelt adatok köre A regisztrációhoz szükséges adatok természetes személy esetén: iroda név, email cím, telefonszám. Céges regisztráció esetén kezelt további adatok: iroda cím, számlázási cím.
A díjak fizetésével, számlázásával kapcsolatos adatkezelés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen alapul.
Nyilvános adatok A cégprofil elkészítésével nyilvánosságra kerülő, bárki számára hozzáférhető adatok: cégnév, elérhetőségek, Felhasználói Tartalom.
Adatkezelés célja Specialistak.hu Szolgáltatás üzemeltetése:
a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;
c) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
d) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
e) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum, fotóalbum, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
f) Felhasználói Tartalmak kezelése;
g) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége
h) az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott további célok
teljesíthetősége;
g) az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott további célok.

Adatkezelés időtartama Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 72 óráig; az utolsó belépéstől számított 12 hónapig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§ rendelkezésére, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időre tekintettel a CSG Web Directory Inc. 10 évig kezeli a Szolgáltatási díjak fizetésével kapcsolatos adatokat.
Adatkezelési nyilvántartási szám Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs szükség.

2. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés
Kezelt adatok köre: cégnév, cím, email cím, telefonszám
Adatkezelés célja: Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonásáig

3. Egyéb adatkezelési tudnivalók
Adathelyesbítés A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók.
Igényérvényesítés, ügyfélszolgálat A CSG Web Directory Inc. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
Adatbiztonság A CSG Web Directory Inc. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
Cookie A Portálon a böngésző cookie-val azonosítja a Central CSG Web Directory Inc. a Felhasználót, amely cookie élettartama 365 nap.
A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében az utoljára megnézett cégprofilok listáját 30 napig tárolja a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie.
A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében a hirdetési szűrők megnyitásának tényét 30 napig tárolja a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie és ennek megfelelően jeleníti meg a hirdetéskereső ablakot.
A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja.
Naplózott adatok A CSG Web Directory Inc. statisztikai célból és a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 3 napot követően törli: látogatás dátuma és időpontja, IP cím, operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.
Fizetést biztosító külső szolgáltatók Az átutalásos fizetés fizetést az OTP Bank Nyrt. biztosítja. Az utalásos fizetés teljesítésének ellenőrzésére a regisztráció.
Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók Adatkezelési Tájékoztató X.D.2. (Adwords, Adsense, Analytics), X.D.3. (WebAUDIT), X.D.4., X.D.5.

Tájékoztató érvényes 2017.03.04-től

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket karakterrel jelöljük.

látogató számláló